Çerçeve Sözleşmesi

DGPARA ÇERÇEVE ÖDEME HİZMETLERİ ve ELEKTRONİK PARA SÖZLEŞMESİ

 1. TARAFLAR
  • İşbu Çerçeve Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Sözleşmesi (“Sözleşme”), aşağıda bilgileri verilen Dgpara Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşu A.Ş. (“DGPARA”) ile Kullanıcı arasında Cüzdan üzerinden süreklilik arz edecek ödeme ilişkilerinin koşullarının belirlenmesi amacıyla aşağıda belirlenen şartlarda akdedilmiştir. İşbu Sözleşme, Kullanıcı’nın cep telefonu aracılığıyla Zubizu Mobil Uygulaması üzerinden onay vermesi suretiyle akdedilmiş olup; Sözleşme’nin 9.1 numaralı maddesinde belirtilen tarihte yürürlüğe girecektir.

Unvanı

:

Dgpara Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşu A.Ş.

Adresi

:

Maslak Mahallesi Eski Büyükdere Caddesi Koç Kaya As Plaza No. 1/49 Sarıyer/İstanbul

İnternet Adresi

:

https://www.dgpara.com/

KEP Adresi

:

dgpara@hs03.kep.tr

E-Posta

:

info@dgpara.com

Mersis / Sicil No

:

0295101751000001 / 246912-5

Vergi Dairesi/No

:

Maslak Vergi Dairesi – 2951017510

Temsilci Unvanı

:

Zubizu Bilişim Hizmetleri A.Ş.

Temsilci Adresi

:

Maslak Mahallesi Eski Büyükdere Cad. Koç Kaya As Plaza Apt. No: 1/50 Sarıyer/İstanbul

Temsilcinin KEP Adresi

:

zubizu@hs06.kep.tr

 

 1. TANIMLAR

5549 sayılı Kanun: 11/10/2006 tarihli ve 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun’u,

Alıcı: Ödeme ve/veya Elektronik Para işlemine konu fonun ulaşması istenen gerçek veya tüzel kişiyi,

Cüzdan: Cep telefonu üzerinden kişisel bilgilerin eklenmesi ile DGPARA Sistemi dahilinde ödeme işlemlerinin yapılabilmesini sağlayan Ödeme Aracı’nı,

DGPARA Sistemi: DGPARA tarafından sunulan, Ödeme Hizmetleri’nin sürekli gerçekleştirilmesini sağlayan, Zubizu Mobil Uygulaması üzerinden Kullanıcı’nın kullanımına ve erişimine açılmış Ödeme Hesabı, Cüzdan ve sair ödeme araçlarını,

Elektronik Para: Kullanıcı’dan alınan fon karşılığı DGPARA tarafından ihraç edilen, elektronik olarak saklanan, Kanun’da tanımlanan ödeme işlemlerini gerçekleştirmek için kullanılan ve DGPARA dışındaki gerçek ve tüzel kişiler tarafından da ödeme aracı olarak kabul edilen parasal değeri,

Fon: Banknot, madeni para, kaydî para veya elektronik parayı,

Gönderen: Kendi ödeme hesabından veya ödeme hesabı bulunmaksızın ödeme emri veren gerçek veya tüzel kişiyi,

Hassas Müşteri Verisi: Ödeme Emri’nin verilmesinde veya müşterinin kimliğinin doğrulamasında kullanılan ve üçüncü kişilerce de ele geçirilmesi veya değiştirilmesi halinde dolandırıcılık ya da müşteri adına sahte işlem yapılmasına imkan verebilecek şifre, güvenlik sorusu, sertifika, şifreleme anahtarı ile PIN, kart numarası, son kullanma tarihi, CVV2, CVC2 kodu gibi müşteri güvenlik bilgileri ile kişisel veriler,

Hat Sahibi: Kullanıcının kaydolurken kullandığı GSM hattını,

IBAN: Uluslararası Banka Hesap Numarasını (International Bank Account Number),

İletişim Merkezi: Cüzdan kullanımına ilişkin her türlü duyuru, anlaşmalı işyerleri, kampanya, masraf ve ücretler ile para iadesi ve diğer ödeme işlemleri ile ilgili her türlü ayrıntılı bilgi için İnternet Sitesi’nden belirtilen güncel iletişim numarası ve çağrı merkezini,

İnternet Sitesi: DGPARA’nın https://dgpara.com/ uzantılı internet adresini,  

İş Günü: Resmi tatil günleri dışında Pazartesi-Cuma günleri arasıdır.

Kanun: 20/6/2013 tarihli ve 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun’u,

Kart: DGPARA tarafından üretilen ve mal ile hizmet alımlarında kullanılabilen veya üzerinde ön ödemeli değer taşınabilen sanal ve/veya fiziki kartı,

Kimlik Tanımlayıcı: DGPARA tarafından Kullanıcı’nın kimliğinin belirlenmesi ve diğer kişilerden ayırt edilmesi amacıyla Kullanıcı’ya özgülenen sayı, harf veya sembollerden oluşan kombinasyon ile şifreleri,

Kişisel Güvenlik Bilgileri: Ödeme aracı ile işlem gerçekleştirirken kullanılabilecek şifre, son kullanma tarihi, güvenlik numarası gibi ödeme aracını ve ödeme aracı kullanıcısının kimliğini belirleyici bilgileri,

Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,

Kullanıcı: Ödeme Hizmetleri kullanıcısı olan; ödeme aracı vasıtasıyla, DGPARA’nın sunduğu ürün ve hizmetleri kullanan kişiyi,

KVK Mevzuatı: 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili ikincil düzenlemeleri,

MASAK: Mali Suçları Araştırma Kurulu’nu,

Mevzuat: Kanun, 5549 sayılı Kanun, Yönetmelik, Tebliğ ve MASAK düzenlemeleri başta olmak üzere ilgili diğer yasal düzenlemeleri,

Ödeme Aracı: DGPARA ile Kullanıcı arasında işbu Sözleşme uyarınca belirlenen ve Kullanıcı tarafından Ödeme Emri’ni vermek için kullanılan kart, cep telefonu, şifre ve benzeri kişiye özel aracı,

Ödeme Emri: Kullanıcı tarafından ödeme işleminin gerçekleşmesi amacıyla verilen talimatı,

Ödeme Hesabı: Kullanıcı adına DGPARA nezdinde açılan ve Ödeme Hizmetlerinin sunulmasında kullanılan hesabı,

Ödeme Hizmetleri: Sözleşme’de belirlenen hüküm ve koşullar çerçevesinde Kullanıcı’ya sunulacak olan Kanun’un 12. ve 18. maddelerinde sayılan ödeme ve elektronik para hizmetlerinden DGPARA’nın faaliyet izni aldığı hizmetleri,

Ödeme İşlemi: Gönderen veya Alıcı’nın talimatı üzerine gerçekleştirilen fon yatırma, aktarma veya çekme faaliyetini,

PCI DSS: Ödeme Kartları Endüstrisi Veri Güvenlik Standartları’nı (Payment Card Industry Data Security Standards),

Sistem Ortağı: DGPARA’nın DGPARA Sistemi aracılığıyla Ödeme Hizmetleri’nin ifası veya işlenmesi sırasında iş birliğinde bulunduğu banka veya diğer finansal kurumlar ile Ödeme Hizmetleri’nin tamamlanmasında ilgisi bulunan üçüncü kişileri,

Temsilci: Yönetmelik’in 18. Maddesi uyarınca DGPARA’nın Ödeme Hizmetleri’ni aracılığıyla yürüttüğü Zubizu Bilişim Hizmetleri A.Ş.’ni,

Tebliğ: Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşlarının Bilgi Sistemleri ile Ödeme Hizmeti Sağlayıcılarının Ödeme Hizmetleri Alanındaki Veri Paylaşım Servislerine İlişkin Tebliğ’i,

TCMB: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nı,

Uzaktan İletişim Aracı: Mektup, katalog, telefon, faks, elektronik posta mesajı, internet, kısa mesaj hizmetleri gibi fiziksel olarak karşı karşıya gelinmeksizin sözleşme kurulmasına imkân veren her türlü araç veya ortamı (işbu Sözleşme açısından Cep Telefonunu),

Üye İşyeri: DGPARA ile Üye İşyeri sözleşmesi imzalamış, her türlü mal ve hizmet alımında Kullanıcı’ya Cüzdan üzerinden ödeme imkânı sunan gerçek veya tüzel kişiyi,

Yönetmelik: Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para İhracı ile Ödeme Hizmeti Sağlayıcıları Hakkında Yönetmelik’i,

Zubizu Mobil Uygulaması: DGPARA’nın Temsilcisi sıfatıyla DGPARA nam ve hesabına hareket eden Zubizu Bilişim Hizmetleri Anonim Şirketi’nin sahip olduğu mobil aplikasyonu,

ifade eder.

 1. KONU ve KAPSAM

İşbu Sözleşme’nin konusu, Kanun kapsamında TCMB’den aldığı faaliyet izini çerçevesinde DGPARA tarafından Kullanıcı’ya sunulacak Ödeme Hizmetleri’nin kapsamının ve Taraflar’ın bu çerçevedeki hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir. Bu kapsamda DGPARA, Sözleşme’nin onay tarihini takiben Ödeme Hizmetleri’ni bizzat ve/veya Temsilci aracılığıyla Kullanıcı’ya sunacaktır.

 1. GENEL ESASLAR
 2.  
 3.  
 4.  
  • Kullanıcı, aşağıda belirtilen süreçlerin tamamlanmasıyla DGPARA nezdinde oluşturulacak Ödeme Hesabı ve/veya kendisine tahsis edilecek olan Ödeme Aracı vasıtasıyla Ödeme Hizmetleri’nden faydalanabilecektir.
 5. Kullanıcı, Zubizu Mobil Uygulaması üzerinden Ödeme Hesabı açılışı ve/veya Ödeme Aracı talebini DGPARA’ya iletir. Kullanıcı’nın talep ettiği hizmete ilişkin bilgi ve belgelerin DGPARA tarafından belirlenen kanallar aracılığıyla ibrazı zorunludur. DGPARA hesap açılışı sırasında müşteriyi tanıma ilkesi çerçevesinde T.C. Kimlik No, Ad Soyad, Adres Bilgisi vb. bilgi ve belgeleri yükümlü olduğu mevzuata uygun olarak talep etme hakkına sahiptir. DGPARA sunulan hizmetin niteliğine ve ilgili mevzuat hükümlerine göre Kullanıcı’dan farklı bilgi ve belge talep etme ve bunların iletim kanallarını belirleme hakkını saklı tutar.
 6. Kullanıcı, madde 4.1.(i)’de belirtilen bilgi ve belgeleri DGPARA’ya ibraz etmesi halinde dahi DGPARA’nın, Kullanıcı’nın Ödeme Hizmetleri’ni kullanma talebini reddetme hakkı saklıdır.
  • Kullanıcı’nın madde 4.1’de yer alan süreçleri gerçekleştirebilmesi için Zubizu Mobil Uygulaması’nı kullanabileceği teknik yeterliliğe sahip bir cihaza sahip olması gerekir. Zubizu Mobil Uygulaması; Android 6 ve üzeri işletim sistemleri ile IOS 14 ve üstü işletim sistemlerine sahip mobil telefonlarla uyumlu olacak şekilde geliştirilmiştir. Kullanıcı, Zubizu Mobil Uygulaması’nı çalıştırmaya teknik olarak yeterli olmayan cihazlar üzerinden Ödeme Hesabı oluşturamayacağını, oluşturmuş olduğu Ödeme Hesabını teknik olarak yeterli olmayan cihazlar üzerinden kullanamayacağını bildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Kullanıcı’nın işbu Sözleşme süresince uyumsuz bir cihaz edinmesi dolayısıyla Zubizu Mobil Uygulaması’nu kullanamayacak olması durumunda, Kullanıcı, İletişim Merkezi’ne başvuru yaparak Ödeme Hesabı’ndaki tutarların iadesini veya Sözleşme’nin feshini isteyebilecektir.
  • DGPARA, Kullanıcı’nın DGPARA Sistemi’ne erişim imkanı tanıyan Kimlik Tanımlayıcılar’ın teyidini sağlayacak ve giriş yapılacak yöntemleri belirleyip geliştirecektir.
  • Kullanıcı, Kimlik Tanımlayıcı aracılığıyla giriş yaptıktan sonra cep telefonuna gelecek onay şifresini DGPARA Sistemi’ne tanıtmak suretiyle DGPARA Sistemi’ne erişim sağlayabilecektir.
  • Kullanıcı, Ödeme İşlemi’nin başlaması ve tamamlanmasına ilişkin olarak, DGPARA’ya DGPARA Sistemi, Zubizu Mobil Uygulaması, Kart veya DGPARA’nın kabul etmesi halinde sair kalıcı veri saklayıcıları (kısa mesaj, elektronik posta ve benzeri her türlü araç veya ortam) üzerinden onay verir. Ödeme İşlemi, Kullanıcı tarafından Ödeme İşlemi’nin gerçekleştirilmesi için DGPARA’nın ileteceği doğrulama kodunun ilgili alana girilmesi ve benzeri yöntemlerle onay verilmesi ile yetkilendirilmiş kabul edilecektir. Ödeme İşlemi’ne ilişkin onay, kararlaştırılan yönteme uygun olarak Ödeme İşlemi öncesinde verilebileceği gibi sonrasında da verilebilir. Kararlaştırılan yönteme uygun olarak onaylanmamış Ödeme İşlemi yetkilendirilmemiş sayılır. DGPARA, Ödeme İşlemi’nin türüne ve miktarına bağlı olarak kendi risk politikaları doğrultusunda onay prosedüründe değişiklik yapabilecektir.
  • Gönderen sıfatını haiz Kullanıcı tarafından verilen Ödeme Emri, DGPARA’ya ulaştıktan sonra geri alınamaz. Bu durumda Kullanıcı’nın ödemeyi geri alabilmesi Üye İşyeri’nin kabulüne bağlı olup, bunun için işlem yapılan Üye İşyeri ile iletişime geçilip iade talebi iletilmelidir.
  • Gönderen, Ödeme İşlemi’nin Alıcı tarafından, Alıcı aracılığıyla veya ödeme emri başlatma hizmeti sağlayıcısı tarafından başlatıldığı durumlarda, Ödeme Emri’ni DGPARA’ya ilettikten veya Ödeme İşlemi’nin gerçekleştirilmesi için DGPARA’ya işbu Sözleşme’ye uygun olarak onay verdikten sonra, Alıcı’nın aksi yönde mutabakatı olmadığı sürece Ödeme Emri’ni geri alamaz.
  • Gönderen sıfatını haiz Kullanıcı tarafından verilen Ödeme emrinin DGPARA’ya iletildiği an, ödeme emrinin alındığı an olarak kabul edilecek olup, ödeme işleminin belirli bir günde gerçekleştirilmesine karar verilmesi halinde ise, ödeme işlemi için kararlaştırılan gün, talimatın alınma tarihi kabul edilir. Kullanıcı, söz konusu ödeme emrinin tatil günleri hariç saat 24:00 (00:00)’e kadar iletilebileceğini, daha geç vakitte gelen ödeme emrinin DGPARA tarafından ertesi iş günü alınmış sayılacağını kabul ve beyan eder. Belirli günde gerçekleştirilmesi talimatı ile alınmış ödeme emirleri dışındaki ödeme emirleri, EFT, FAST ya da diğer sistemler için gönderim tutarı/saati ve diğer koşullara göre gerçekleştirilebilecek ilk müsait zamanda gerçekleştirilir. İşlem yoğunluğu ve benzeri nedenlerle bekleyen talimatların sırayla yerine getirilmesi gibi durumlarda ilk müsait zaman, söz konusu talimatların işlenebilmesi için gerekli makul süreyi de içerecek şekilde değerlendirilecektir.
  • DGPARA ödeme emrini, ödeme emrinin en geç 1 (bir) gün önce verilmesi kaydı ile, Kullanıcı ile kararlaştırılan ödeme tarihinde, Kullanıcı ile ödeme tarihinin kararlaştırılmadığı hallerde ise en geç, Ödeme Emri’nin DGPARA’ya ulaştığı tarihten itibaren 4 (dört) iş günü içerisinde gerçekleştirir. DGPARA, Kullanıcı’nın Alıcı olması halinde ödeme işlemi tutarını derhal Kullanıcı’nın kullanımına hazır hale getirmekle yükümlüdür. DGPARA, Alıcı’nın bankası veya ödeme hizmeti sağlayıcısının işlemlerinden hiçbir şekilde sorumlu değildir.
  • Ödeme Hizmetleri çerçevesinde Gönderen sıfatını haiz Kullanıcı tarafından Ödeme Emri verilmesi durumunda, Ödeme Hesabı borçlandırıldıktan sonra, Ödeme Hesabı kullanılmaması durumunda ise Ödeme Emri alındıktan sonra işleme ilişkin aşağıdaki bilgileri de ihtiva eden işlem dekontu Kullanıcı’ya iletilir:
 7. Dekont No/ İşlem referans No ve Alıcı bilgisi,
 8. Tutar ve işlemin gerçekleştiği para birimi,
 1. Varsa Ödeme İşlemi’nde kullanılan döviz kuru ve hesaplama yöntemine ilişkin bilgiler ve
 2. Ödeme Emri’nin alındığı veya Ödeme Hesabı’nın borçlandırıldığı tarihe ilişkin bilgi.
  • Ödeme İşlemi gerçekleştirildikten sonra, DGPARA, işleme ilişkin aşağıdaki bilgileri ihtiva eden işlem dekontunu Alıcı sıfatını haiz Kullanıcı’ya iletir:
 3. Ödeme İşlemi’nin gerçekleştirilebilmesi için Alıcı tarafından sunulması gereken bilgi veya bu bilgilere ulaşılmasını sağlayan Kimlik Tanımlayıcısı,
 4. Tutar ve işlemin gerçekleştiği para birimi,
 1. Varsa Ödeme İşlemi’nde kullanılan döviz kuru ve hesaplama yöntemine ilişkin bilgiler ve
 2. Ödeme tutarının Alıcı’nın kullanımına sunulduğu tarihe ilişkin bilgi.
  • Kullanıcı, madde 4.10. ve 4.11. kapsamındaki işlem dekontlarını Zubizu Mobil Uygulaması üzerinden de görüntüleyebilir.
  • Kullanıcı, madde 4.10. ve madde 4.11. kapsamındaki bilgilendirmelerin bilgilerin değiştirilmeden saklanmasına ve kullanılmasına imkan verecek şekilde, herhangi bir ücrete tabi olmaksızın, DGPARA tarafından belirlenecek yöntemler ile ve ayda en az bir defa olacak şekilde kararlaştırılacak düzenli aralıklarla yapılmasını talep etme hakkına sahiptir.
  • Ödeme Hizmetleri’nin temini, kapsamı, yöntemleri ve bu yöntemlerle hizmet sunulmasına devam edilmesi, yeni yöntemler eklenmesi veya bazı yöntemlerin kaldırılmasına karar verilmesi münhasıran DGPARA’nın takdirindedir.
  • İşbu Sözleşme’ye konu Ödeme Hizmetleri Türk lirası cinsinden sunulacak olup, Bakanlar Kurulu’nun 07.08.1989 tarih ve 89/14392 sayılı Kararı ile yürürlüğe konulan Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 sayılı Karar’da belirtilen düzenlemelere uyum sağlanacaktır. Ödeme Hizmetleri’nde uygulanacak döviz kuru, referans döviz kuru ve referans döviz kurunu hesaplama yöntemine ilişkin olarak bilgi verilecektir. Referans döviz kurundaki değişiklikler derhal geçerli olacak olup, Kullanıcı lehine olan referans döviz kuru değişiklikleri bildirim yapılmaksızın derhal uygulanır.
  • Ödeme Hizmetleri’ne ilişkin her türlü duyuru, anlaşmalı işyerleri, kampanya, puan uygulamaları, masraf ve ücretler ile diğer her türlü ayrıntılı bilgi, İletişim Merkezi’nden veya İnternet Sitesi’nden öğrenilebilir.
  • DGPARA’nın Kanun uyarınca bankada tuttuğu, elektronik para fonlarının koruma hesaplarına ve kişilere kredi vermesi söz konusu olmayıp, Kullanıcı DGPARA’dan bu kapsamda bir talebi olmayacağını kabul ve beyan eder. DGPARA, Sözleşme kapsamında Ödeme Hesabı’nda bulunan elektronik paraya faiz işletmeyecek, Kullanıcı’ya süreye ya da tutara bağlı bir menfaat sağlamayacaktır.
  • Ödeme Hizmetleri cep telefonu gibi bir cihaz ve Zubizu Mobil Uygulaması aracılığıyla sunulabilecek olup, Kullanıcı Zubizu Mobil Uygulaması’na ait kullanım koşullarında yer alan teknik ve diğer özelliklere uyumun sağlanmış olması gerekmekte olduğunu kabul ve beyan eder. Kullanıcı, Zubizu Mobil Uygulaması’nın gerektirdiği teknik özellikleri taşımayan cihaz ile Ödeme Hizmeti gerçekleştirememesinden ötürü DGPARA’yı hiçbir şekilde sorumlu tutamayacağını bildiğini beyan ve taahhüt eder.
  • Kullanıcı’nın Uzaktan İletişim Aracı ile Ödeme Hizmetleri’ni kullanmasında herhangi eksiklik veya aksaklık yaşaması durumunda İletişim Merkezi üzerinden DGPARA’ya ulaşması gerekecektir.
  • Uzaktan iletişim araçları kullanılarak DGPARA’nın temin ettiği bilgi ve belgeler, KVK Mevzuatı, Mevzuat ve tabi olunan diğer mevzuat hükümlerine uyumlu olarak muhafaza edilecektir. Uzaktan iletişim araçları vasıtasıyla temin edilen bilgi ve belgelere Kullanıcı, Zubizu Mobil Uygulaması üzerinden ve/veya İletişim Merkezi aracılığıyla ilgili mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla erişebilecektir.
 3. TARAFLAR’IN HAK ve YÜKÜMLÜLÜKLERİ
  • Kullanıcı, Ödeme Hizmetleri’ne ilişkin olarak işbu Sözleşme’yi kabul etmeye ehil olduğunu, işbu Sözleşme’nin kabul tarihi itibariyle ergin olduğunu, kendi adına ve hesabına hareket ettiğini, başkası hesabına hareket etmesi ve/veya Ödeme Hesabı’nı üçüncü kişiye devretmesi ile kimlik, iletişim ve diğer kimlik tespitine konu bilgilerinin değişmesi halinde bu durumları, 5549 sayılı Kanun dahil ilgili mevzuata uygun olarak DGPARA’nın gösterdiği kanallardan DGPARA’ya yazılı olarak bildireceğini ve DGPARA’nın işbu bildirime istinaden, kimlik tespit ve/veya bilgi temin talebinde bulunulabileceğini, işbu Sözleşme kapsamındaki hizmetleri Mevzuat ile belirlenen sınırlar dahilinde kullanacağını kabul eder. Aksi halde DGPARA, Kullanıcı nezdinde gerçekleşen yetkisiz, hatalı işlemler, üçüncü kişilerin haksız, hukuka aykırı kullanımı, fraud vb. işlemler dahil hiçbir işlemden sorumlu bulunmayacak ve sayılı hususlar dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın işbu maddenin ihlali halinde Sözleşme’yi tazminatsız tek taraflı olarak feshetme, Ödeme Hesabını ve/veya Ödeme Hizmetleri’ni geçici ya da sürekli olarak askıya alma hakkına sahip olacaktır.
  • Kullanıcı, Ödeme Hizmetleri’nin DGPARA tarafından sunulabilmesi için, ilgili Ödeme İşlemi’nin mahiyetine göre kart numarası, iletişim bilgileri, Alıcı’nın ad-soyad, unvanı, adresi, banka, hesap ve IBAN bilgileri gibi işlemin yapılabilmesi için gerekli olan talep edilecek tüm bilgileri vermekle yükümlü olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Kullanıcı, DGPARA tarafından talep edilen bilgilere ilave bilgiler vermiş olsa dahi, DGPARA ödeme işleminin sadece kendisi tarafından uygun görülen bilgiler kapsamında gerçekleştirilmesinden sorumludur.
  • Kullanıcı, işbu Sözleşme’nin onaylanması ile birlikte Ödeme hesabına bağlı olarak sanal Kart oluşturulacağını kabul etmekte olup, Kart kredi kartı niteliğinde olmayıp, İnternet Sitesi ve/veya Zubizu Mobil Uygulaması’nda belirtilen işlem limitleri çerçevesinde mal veya hizmet alımından kaynaklanan ödeme işleminin gerçekleştirilmesi amacıyla kullanılabilecektir.
  • İlgili Mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla DGPARA, Ödeme Hizmetleri üzerinden tek seferlik ve aylık toplamda gerçekleştirilecek işlemlere ilişkin olarak limit belirleme hakkını haizdir. Kullanıcı, DGPARA tarafından belirlenen işlem limitleri ile bağlı olduğunu, bu limitlerin üzerinde işlem gerçekleştiremeyeceğini kabul eder. DGPARA, herhangi bir zamanda Sözleşme’de belirlenen yöntem ve sürelere uygun şekilde bildirim yaparak işlem limitlerini güncelleyebilecektir.
  • Kimlik tespiti yapılmamış Kullanıcılar için TCMB veya MASAK gibi ilgili kamu otoritelerince işlem limiti belirlenebilmektedir. Ödeme Aracı’nın bahse konu işlem limitleri üzerinde kullanım talebinin söz konusu olması halinde, Ödeme Aracı kimlik tespiti yapılarak Kullanıcı adına düzenlenecektir. Madde 5.4. hükümleri saklıdır.
  • Kullanıcı, madde 5.4. kapsamında Ödeme Aracı için kimlik tespitini zorunlu kılmayan azami limitler dâhilinde ya da kimlik tespiti prosedürünü gerçekleştirerek bu limitleri DGPARA’nın kabul ettiği sınırda artırarak/azaltarak Ödeme Aracı kullanımını gerçekleştirebilir. Kullanıcı, madde 5.4. ve 5.5.’te düzenlenen işlem limitlerine İnternet Sitesi’nden ulaşabilir.
  • Kullanıcı, Ödeme Aracı içinde bulunan bakiyesini hukuki limitler doğrultusunda talep edebilir. Kullanıcı’nın bakiyenin kendisine iadesi için gerekli evrakı İletişim Merkezi’ne ibraz etmesi ve gerekli güvenlik aşamalarından geçmesi halinde Ödeme Aracı’nın içinde bulunan bakiyeden işlem ücreti düşüldükten sonra kalan tutarın iadesi belirtilen hesap/IBAN numarasına veya bakiyenin kredi kartı ile ödendiği durumlarda aynı kredi kartı hesabına gönderilir. Kullanıcı’dan bu işlemin maliyetiyle orantılı bir ücret talep edilir. Kullanıcı güncel ücret bilgisine Zubizu Mobil Uygulaması’ndan veya İnternet Sitesi’nden ulaşabilir.
  • Kullanıcı’nın, elektronik para ihracı talebinde bulunması halinde DGPARA, öngördüğü yöntemlerle talep edilen fon tutarı kadar elektronik parayı derhal ihraç edecek ve ilgili bakiyeyi Kullanıcı’ya sunacaktır. DGPARA, elektronik para karşılığında aldığı fonun tutarını gösteren dekontu elektronik ortamda Kullanıcı’ya iletecektir.
  • Kullanıcı, Ödeme Hizmetleri’nin kullanımı için oluşturulan kullanıcı hesabını (ilgili kullanıcı adı ve şifre dahil), sahip olduğu Ödeme Aracı’nı ve Hassas Müşteri Verileri’ni korumaktan sorumlu olacak ve bunları üçüncü kişilerle paylaşmayacaktır. Bahsi geçen bilgiler veya Ödeme Aracı’nın kaybolması, çalınması veya yetkisiz bir şekilde kullanımının söz konusu olması halinde Kullanıcı durumu derhal İletişim Merkezi’ne bildirmekle yükümlüdür. İlgili Ödeme Aracı’nın iptal edilmesi durumunda Kullanıcı yeni bir Ödeme Aracı alabilir. Ödeme Aracı’nda bakiye kalması durumunda Kullanıcı;
 4. Bakiyenin kendisine iadesini talep edebilir. Bildirimi yapılan Ödeme Aracı’nın içinde yer alan bakiyenin Kullanıcı’ya iadesi, Kullanıcı’nın gerekli bilgi ve belgeleri İletişim Merkezi’ne ibraz etmesi ve gerekli güvenlik aşamalarından geçmesi halinde, operasyonel masraflar düşüldükten sonra belirtilen hesap/IBAN numarasına gönderilir. Hat/hesap sahibi ve IBAN sahibi aynı kişi olmalıdır.
 5. Kullanıcı yeni bir Ödeme Aracı alıp bakiyenin bu yeni Ödeme Aracı’na transferini İletişim Merkezi’nden isteyebilir.
  • Mal ve/veya hizmetlerin ayıptan ari bir şekilde, ilgili fatura, irsaliye, garanti belgesi, kullanım kılavuzu ve benzeri zorunlu belgelerle birlikte teslimi Alıcı’nın sorumluluğundadır. Kullanıcı, DGPARA Sistemi ile satın alınan mal veya hizmetlere ilişkin olarak DGPARA’nın herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını, mal veya hizmetin yasalara ve ahlaka uygun olmasını ve eksiksiz olarak temin veya teslim edilmesini, fatura, irsaliye, garanti belgesi vb. yasal düzenlemelere göre zorunlu belgelerin Kullanıcı’ya sunulmasının Alıcı’nın yükümlülüğünde olduğunu ve Alıcı ile arasında çıkabilecek her türlü ihtilafta DGPARA’nın taraf olmadığını kabul eder. Kullanıcı, mal veya hizmete ilişkin ayıplı mal iddiası ve benzeri her türlü yasal ve sözleşmesel taleplerini doğrudan Alıcı’ya iletecek olup, bu kapsamda DGPARA’dan herhangi bir talepte bulunamayacağını bilmekte ve kabul etmektedir.
  • Kullanıcı, işbu Sözleme kapsamında gerçekleştirdiği her türlü işleme ilişkin bilgilerin DGPARA tarafından yasal yükümlülüklerinin yerine getirilmesi amacıyla ilgili kurum ve kuruluşlarla paylaşılabileceğini ve/veya anonim hale getirilerek kullanılabileceğini kabul ve beyan eder.
  • Kullanıcı, işbu Sözleşme ile diğer bilgi ve koşullara İnternet Sitesi ve İletişim Merkezi yoluyla ulaşabilir.
  • Kullanıcı, Ödeme Aracı’nı yasaklı ürünler, yasadışı ürünler, ahlaka aykırı ürün ve hizmetler, pornografik içerik, ilaç, uyuşturucu ticaretine yönelik ürünler, yasa dışı bahis – kumar ve benzeri faaliyetler başta olmak üzere Mevzuat’a ve/veya toplum ahlakına aykırı amaçlarla kullanması halinde bu kullanımlardan doğacak her türlü sorumluluğun kendisinde olduğunu kabul eder.
  • Alışveriş yapılmak istenen internet ve e-ticaret sitelerinin ödeme altyapısından kaynaklanan herhangi bir sorun nedeniyle Ödeme Aracı’nın kullanılamamasından veya ödeme işlemin gerçekleştirilememesinden dolayı oluşabilecek hiçbir sorun ve şikayetten ötürü DGPARA sorumlu tutulamaz. DGPARA, Alıcı’nın ödeme hizmet sağlayıcısının işlemlerinden de hiçbir şekilde sorumlu olmayacaktır.
  • Kullanıcı’nın Kart’ın yurt dışında kullanımı ile doğacak olan borç ve alacak kayıtları, ilgili uluslararası kart kuruluşu aracılığı ile döviz cinsinden DGPARA’ya bildirilir. Harcamalar ilgili komisyon ve masraflarıyla birlikte, Kullanıcı’nın Ödeme Hesabı’na kaydedildiği tarihte DGPARA’nın Mevzuat hükümlerine uygun olarak belirlediği döviz satış kuru üzerinden Türk Lirası’na çevrilir.
 6. HATALI/YETKİSİZ İŞLEMLER ve GERİ ÖDEME
  • Ödeme Aracı’nın hileli veya kullanım koşullarına aykırı ya da yetkisiz kullanımı şüphesini doğuran durumlarda DGPARA, Ödeme Aracı’nın kullanımını durdurabilir ya da Ödeme Aracı’nı kullanıma kapatabilir. DGPARA, Mevzuat’ta yer alan bilgi verilmesini engelleyici hükümler ile güvenliği tehdit edici objektif nedenlerin bulunması halleri dışında, Kullanıcı’yı, Ödeme Aracı’nı kapatma gerekçesi konusunda bilgilendirir ve durdurma ve/veya kapatma sebebi ortadan kalktığında Kullanıcı’nın onayını alarak Ödeme Aracı’nı yeniden kullanıma açar veya Kullanıcı’ya yeni bir Ödeme Aracı temin eder.
  • Madde 6.1’de yer alan gerekçelerden biriyle kullanımı durdurulan veya kapatılan Ödeme Aracı ile bağlantılı olduğu şüphesini uyandıran diğer Ödeme Araçlarının kullanımı da durdurulabilir ya da kapatılabilir. Bağlantı şüphesi uyandıran Ödeme Aracı’nın tespiti DGPARA tarafından belirlenecek objektif kriterlere dayalı olarak gerçekleştirilecektir.
  • Kullanıcı, Ödeme Aracı’nı ihraç ve kullanım koşullarına uygun kullanmak ve Ödeme Aracı’nın kullanılması için gerekli şifre bilgilerini ya da kimliğini belirleyici bilgileri güvenli bir şekilde korumak, bu bilgileri üçüncü kişiler ile paylaşmamak ve bu bilgilerin üçüncü kişiler tarafından kullanılmasına engel olacak önlemleri almakla yükümlüdür. Bu bilgilerin başkalarınca öğrenilmesi veya irade dışında bir işlemin gerçekleşmesi ya da Ödeme Aracı’nın kaybolması veya çalınması durumlarında Kullanıcı’nın DGPARA’nın gösterdiği kanallardan (internet, Cüzdan veya İletişim Merkezi vb.) derhal bildirim yapması gerekmektedir.
  • Kullanıcı, yetkilendirmediği veya hatalı gerçekleştirilmiş ödeme işlemini öğrendiğinden itibaren İletişim Merkezi’ne gecikmeksizin bildirmek suretiyle işlemin düzeltilmesini isteyebilir. Kullanıcı, düzeltme talebini her halükarda işlemin gerçekleştirilmesinden itibaren 13 (on üç) ay içinde yapar. İşlemin, yetkilendirilmeden veya hatalı gerçekleştirildiğinin tespiti halinde DGPARA, söz konusu işleme ilişkin hatalı tutarı derhal Kullanıcı’ya iade eder veya Kullanıcı’nın hesabını eski duruma getirir. Bildirimin yapıldığı tarih itibariyle ilgili işlem bedeli Alıcı veya Alıcı’nın ödeme hizmeti sağlayıcısına aktarılmış ise, DGPARA ilgili tutarların Alıcı veya Alıcı’nın ödeme hizmeti sağlayıcısından iadesini talep ederek bu tutarları Kullanıcı’ya aktarır. Alıcı veya Alıcı’nın ödeme hizmeti sağlayıcısı tarafından iade gerçekleştirilmeden önce DGPARA’nın Kullanıcı’ya karşı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.
  • Kullanıcı, kayıp veya çalıntı Ödeme Aracı’nın kullanılması veya Kişisel Güvenlik Bilgilerinin gereği gibi muhafaza edilmemesi nedeniyle Ödeme Aracı’nın başkaları tarafından kullanılması hallerinde madde 6.3’de düzenlenen bildirim yükümlülüğünü yerine getirmezse, yetkilendirmediği ödeme işleminden doğan zarardan sorumlu olacaktır. Kullanıcı’nın bahsi geçen şekilde bildirim yapılması halinde sorumluluğu bildirimden önceki yirmi dört saat içerisinde gerçekleşen yetkilendirmediği ödeme işlemlerinin 250 TL’ye kadar olan kısmıyla sınırlı olacaktır. Kullanıcı, Ödeme Aracı’nı hileli kullanması veya madde 6.2’deki bildirim yükümlülüğünü kasten veya ağır ihmalle yerine getirmemesi durumunda yetkilendirilmemiş işlemden doğan zararın tamamından sorumlu olacaktır. Kullanıcı, Ödeme Aracı’nın başkaları tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkan zararın sebebinin DGPARA çalışanı, temsilcisi veya dış hizmet aldığı kuruluş olması durumunda, herhangi bir ödeme işleminden veya ödeme işlemi nedeniyle oluşan zarardan sorumlu tutulmayacaktır.
  • DGPARA, Kullanıcı’nın Ödeme Emri’nin doğru bir şekilde gerçekleştirilmesinden Kullanıcı’ya karşı sorumludur. DGPARA, Alıcı’nın ödeme hizmeti sağlayıcısının ödeme tutarını aldığını ispatlaması halinde, ödeme işleminin doğru gerçekleştirilmemesinden sorumlu tutulamaz. DGPARA, Ödeme İşlemi’nin gerçekleşmemiş veya hatalı gerçekleşmiş kısmını gecikmeden Kullanıcı’ya iade eder ve tutarın Ödeme Hesabı’ndan düşülmüş olması halinde Ödeme Hesabı’nı eski durumuna getirir.
  • DGPARA, Kullanıcı adına gelen ödemelerde Ödeme İşlemi tutarını derhal Kullanıcı’nın hesabına aktararak kullanımına hazır hale getirir.
  • Ödeme Emri’nin Kullanıcı konumunda olan Alıcı tarafından veya Alıcı aracılığıyla verildiği hallerde, DGPARA, ödeme emrini Gönderen’in ödeme hizmeti sağlayıcısına doğru olarak gönderilmesinden Alıcı’ya karşı sorumludur. DGPARA, Ödeme İşlem’i tutarının ödeme hesabına geçtiği iş gününün sonuna kadar bu tutarı Alıcı’nın Ödeme Hesabı’na aktararak kullanımına hazır hale getirmekle yükümlüdür.
  • Alıcı’nın ödeme hizmeti sağlayıcısının DGPARA olduğu hallerde, DGPARA, kendi hesaplarına aktarılmasını müteakip ödeme işlemi tutarını derhal Alıcı’nın hesabına aktarır ve kullanımına hazır hale getirir. DGPARA, Ödeme Emri’ni Gönderen’in ödeme hizmeti sağlayıcısına doğru olarak gönderdiğini ispatlaması halinde, Ödeme İşlemi’nin doğru gerçekleştirilmemesinden sorumlu tutulamaz. DGPARA, talep edilmesi halinde gerçekleştirilmeyen veya hatalı gerçekleştirilen Ödeme İşlemi’nde tespit eder ve sonucunu Alıcı’ya bildirir.
  • Alıcı tarafından yetkilendirilmiş veya Alıcı aracılığıyla başlatılan Ödeme İşlemi’nde, yetkilendirme sırasında Ödeme İşlemi’ne ilişkin tutarın tam olarak belirtilmemesi ve gerçekleşen Ödeme İşlemi tutarının, harcama geçmişi, sözleşme şartları ve ilgili diğer hususlar dikkate alınarak öngörülen tutarı aşması halinde, Kullanıcı gerçekleşen ödeme işlemi tutarı kadar geri ödeme yapılmasını talep edebilir. Alınan malın tüketilmesinden veya hizmetin alınmasından sonra geri ödeme talep edilemez. DGPARA Kullanıcı’dan talebine ilişkin gerçeğe dayalı kanıtlar sunmasını isteyebilir. Geri ödeme talebi, ödeme işleminin gerçekleştirildiği tarihten itibaren 2 (iki) ay içinde yapılmalıdır. DGPARA, Kullanıcı’nın geri ödeme talebini aldığı tarihten itibaren 10 (on) iş günü içerisinde ödemeyi yapar ya da gerekçeleri ile reddederek hukuki yolları başvurabileceğini bildirir.
  • Kullanıcı tarafından belirtilen Kimlik Tanımlayıcı’nın hatalı olması halinde, DGPARA ödeme işleminin gerçekleştirilmemesinden veya hatalı gerçekleştirilmesinden sorumlu tutulmayacaktır. DGPARA, hatalı Ödeme İşlemi’ne konu olan fonları geri almak için gereken işlemleri yapacak olup, DGPARA’nın fonun geri alınması için Kullanıcı’dan katlandığı maliyetlerle orantılı ücret isteme hakkı saklıdır.
 7. CASHBACK KAMPANYASINA İLİŞKİN HÜKÜMLER
  • Cashback kampanyası, Kullanıcıların Zubizu Mobil Uygulaması’nda ve/veya İnternet Sitesi’nde paylaşılan işyerlerinde ve/veya kategorilerde yapılan harcamaların belirli bir oranının Kullanıcı’nın Ödeme Hesabı’na Elektronik Para olarak iadesidir.
  • Cashback kampanyası kapsamında yürütülecek olan kampanyaların koşulları ve bu kampanyalar kapsamında işyerlerinde ve/veya kategorilerde kazanılabilecek azami Cashback tutarı ve oranı Zubizu Mobil Uygulaması’ndan ve/veya İnternet Sitesi’nden takip edilir. DGPARA ve/veya Temsilci kampanya koşullarında, dilediği zaman ve önceden bildirim gerekmeksizin her türlü değişiklik yapma ve/veya sonlandırma hakkına sahiptir.
  • Cashback kazanımına sebep olan herhangi bir harcamanın iptali/iadesi halinde Kullanıcı hesabına DGPARA tarafından Cashback olarak yatırılan tutar iade/iptal işlemi Ödeme Hesabı’na yansıdığı anda iade alınır. Cashback kazanımına sebep olan herhangi bir harcamanın iptali/iadesi neticesinde işyeri tarafından iadenin Kullanıcı’ya farklı bir ödeme yöntemi ile yapılması halinde (örneğin; nakit, havale, hediye çeki vb.) Kullanıcı’ya DGPARA tarafından ödenen Cashback tutarı kullanıcının Ödeme Hesabı’ndan Elektronik Para olarak tahsil edilir. Kullanıcı’nın Ödeme Hesabı’nda yeterli Elektronik Para bulunmaması halinde DGPARA’nın hukuki yollara başvuru hakkı saklıdır.
  • Cashback kampanyasının belirli bir kategoride gerçekleşen harcamalar için öngörüldüğü durumlarda DGPARA tarafından harcama yapılan işyerinin MCC (üye işyeri kategorisi) bilgisi ve işlem açıklama bilgisi dikkate alınacaktır. Kategori ve/veya işlem açıklamasında ilgili kategoriye ilişkin yeterli bilgiye ulaşılamaması halinde DGPARA tarafından Cashback ödemesi yapılmayacaktır.
  • Cashback kampanyasının suistimal edildiğinin tespiti ve/veya DGPARA tarafından suistimale yönelik kullanım olduğu kanaatine varılması halinde, DGPARA cashback tutarını Kullanıcı’ya ödememe, ödenmiş ise geri alma hakkını saklı tutar. Cashback kampanyasına katılan Kullanıcılar, suistimale yönelik tespitin DGPARA tarafından tek taraflı olarak yapılabileceğini ve bildirim yapılmaksızın DGPARA tarafından gerekli işlemlerin yapılabileceğini kabul eder.
 8. ÜCRETLER
  • Ödeme Hizmetleri’nin kullanım bedeli karşılığı olarak, Cüzdan bakiyesinden aylık olarak kullanım ücreti düşülebilecektir.
  • Sözleşme kapsamında sunulan Ödeme Hizmetleri’ne ilişkin Kullanıcı’nın ödemesi gereken ve uygulanan ücretlerin bilgisi İnternet Sitesi’nde ve Zubizu Mobil Uygulaması’nda yer almaktadır. Kullanıcı İnternet Sitesi’nde ve Zubizu Mobil Uygulaması’nda duyurulan ve güncel olan ücretleri işbu Sözleşme’nin yürürlükte olduğu süre boyunca ödemeyi kabul eder.
  • DGPARA, ürün ve hizmetler ile işlemlerden alınacak ücretleri, Mevzuat ve Sözleşme’nin değişiklik yapılmasına dair hükümlerinde yer alan değişiklik esasına uygun olarak, piyasa koşullarına ve ekonomik göstergelere göre yeniden düzenleme hakkına sahiptir.
  • DGPARA, Kullanıcı’nın ek bilgi, daha sık bilgilendirme veya bilgilerin işbu Sözleşme’de belirtilenden farklı yöntemlerle iletilmesini talep etmesi halinde bu işlemin maliyeti kadar ücret, masraf veya komisyon talep edebilecektir.
  • DGPARA, Ödeme Emri’nin haklı sebeple reddi durumunda Kullanıcı’ya yapacağı bildirim, Ödeme Emri’nin geri alınmasının talep edilmesi hali, hatalı Ödeme İşlemi’ne konu Fon’ların geri alınması ve sair durumlar için ücret talep etme hakkını saklı tutar.
  • DGPARA, işbu Sözleşme kapsamında Kullanıcı’dan olan alacaklarını herhangi bir bildirimde bulunmaksızın Kullanıcı’ya yapılacak ödemelerden mahsup edebilir. Kullanıcı, bu hususta herhangi bir itiraz ve talepte bulunmayacağını peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.
 9. SÜRE ve FESİH
  • İşbu Sözleşme madde 13’te belirtilen şekilde Kullanıcı tarafından onaylanması ile birlikte yürürlüğe girecek olup, işbu maddede belirtilen şekilde feshedilmediği sürece yürürlükte kalacaktır.
  • Taraflar, 1 (bir) ay öncesinden yapacağı yazılı bildirimle işbu Sözleşme’yi herhangi bir tazminat ödemeksizin ve neden göstermeksizin feshedebilecektir. DGPARA, DGPARA’nın Mevzuat’tan kaynaklanan yükümlülükleri çerçevesinde işbu Sözleşme’yi feshetmesinin gerektiği durumlarda bu hükümdeki süre şartı uygulanmaksızın Sözleşme’yi feshedebilecektir.
  • Taraflar’dan birinin işbu Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerinden herhangi birini ihlal etmesi halinde diğer Taraf, söz konusu ihlali 2 (iki) hafta içerisinde gidermesini ihlal eden Taraf’a yazılı olarak ihtar edecektir. Yazılı ihtara rağmen ihlal eden Taraf ihlali gidermez ise, diğer Taraf ihlal eden Taraf’a yazılı bildirimde bulunarak, derhal hüküm doğurmak üzere ve herhangi bir tazminat ödemeksizin işbu Sözleşme’yi feshedebilir.
  • Kullanıcı’nın Ödeme Hizmetleri’ni yasalara veya ahlaka aykırı amaçlarla kullandığının veya yasalara veya ahlaka aykırı mal veya hizmet temin ettiğinin tespit edilmesi halinde işbu Sözleşme DGPARA tarafından derhal herhangi bir tazminat ödemeksizin feshedilebilecektir.
  • DGPARA’nın Kanun kapsamındaki faaliyet izninin herhangi bir nedenle sonlanması halinde, işbu Sözleşme DGPARA’ya herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğurmaksızın DGPARA tarafından yapılan bildirime istinaden feshedilecektir.
 10. CAYMA HAKKI
 1. GİZLİLİK ve KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI
 1. ŞİKAYET ve İTİRAZLAR
 2.  
 3.  
  • Kullanıcı, işbu Sözleşme kapsamındaki Ödeme Hizmetleri’ne ilişkin olarak herhangi bir şikayet ve itirazını DGPARA’ya İletişim Merkezi, İnternet Sitesi veya e-posta adresi üzerinden yapabilir.
  • DGPARA, şikâyet ve itiraz başvurularını, başvuru tarihinden itibaren 20 (yirmi) gün içinde müşterilerin başvuru yöntemini kullanarak kanıtlanabilir ve gerekçeli bir şekilde cevaplandırır.
  • Kullanıcı, DGPARA ile arasında Yönetmelik uygulamalarından doğabilecek ihtilafların değerlendirilmesi ve çözüme kavuşturulması amacıyla 7/11/2013 tarihli ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümleri ve diğer kanunlarla tanınmış müracaat hakları saklı kalmak kaydıyla, Türkiye Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları Birliği nezdinde oluşturulmuş hakem heyetlerine başvurabilir.
  • Kullanıcı, madde 12.3 uyarınca Hakem Heyetine başvurmadan önce DGPARA’ya uyuşmazlığa konu işlem veya eylemin gerçekleştiği tarihten itibaren en geç 2 (iki) yıl içerisinde yazılı olarak uyuşmazlık ile ilgili başvuru yapmak zorundadır. Kullanıcı, başvuru tarihinden itibaren 20 (yirmi) gün içerisinde DGPARA tarafından başvuruya cevap verilmemesi durumunda cevap verilmesi gereken söz konusu sürenin bitiminden itibaren; DGPARA tarafından verilen cevabın yeterli bulunmaması halinde ise cevabın verildiği tarihten itibaren 60 gün içinde ilgili başvuru formunu doldurmak suretiyle Heyete başvuruda bulunulabilir. Başvuru formuna, https://todeb.org.tr/hakemheyetibasvuruformu/ üzerinden ulaşılabilmektedir.
  • Başvuru formunda yer alan ilgili bilgilerin doldurulması ve gerekli belgelerin yüklenmesi sonucu Kullanıcı, başvuruyu elektronik olarak Birliğe iletecektir.
 4. DİĞER HÜKÜMLER
  • Mücbir Sebep: Sözleşme’nin imzalandığı tarihte var olmayan, Taraflar’ın kontrolü haricinde zuhur eden ve öngörülemeyen, Taraflar’ın veya tek bir Taraf’ın çalışma imkânlarını kısmen veya tamamen, geçici olarak durduracak şekilde ve derecede meydana gelen beşeri ve doğal afetler, harp, seferberlik, yangın, grev, lokavt, DGPARA lisansının geçici olarak durdurulması halleri mücbir sebep sayılır. Mücbir sebebe maruz kalan Taraf durumu derhal diğer Taraf’a yazılı olarak bildirir ve mücbir sebep süresi boyunca Taraflar’ın edimleri, gizlilik yükümlülükleri hariç, askıya alınır. Mücbir sebepler ortadan kalkınca Sözleşme kaldığı yerden devam eder. Mücbir sebep süresi boyunca hakları ifa edilmeyen Taraf’ın yükümlülükleri de askıya alınacaktır. Mücbir sebep halinin 1 (bir) aydan fazla sürmesi halinde, hakları ihlal edilen Taraf Sözleşme’yi tazminatsız olarak feshedebilir.
  • Fikri Mülkiyet: Sözleşme ile Taraflar arasında herhangi bir fikri mülkiyet hakkı devri veya lisans gibi kullandırma anlaşması kurulmamaktadır. Taraflar’ın her birine ait ve/veya kullanımında olan her nevi fikri mülkiyet hakkı konusu unsuru kullanmaları ancak bu kapsamda açık bir yazılı anlaşma bulunması halinde mümkün ve bununla sınırlıdır.
  • Bildirimler: Taraflar arasında yapılacak yasal bildirimler, adreslerine noter aracılığıyla veya Taraflar’ın birbirlerine bildirdiği e-posta adreslerine yapılacaktır. Adres değişikliğini 7 (yedi) gün içerisinde diğer Taraf’a bildirmeyen Taraf, en son bildirdiği adrese yapılacak bildirimlerin 7201 sayılı Tebligat Kanunu’na uygun olarak gerçekleştirilmiş bir tebligatın bütün hüküm ve sonuçlarını doğuracağını kabul, beyan ve taahhüt ederler. İlgili mevzuatta aksi belirtilmedikçe Sözleşme uyarınca yapılacak tüm bildirimler yazılı veya elektronik olarak iletilebilir. DGPARA, işbu Sözleşme kapsamında Kullanıcı’ya yönelik yapacağı bildirimleri Sözleşme’de belirtilen zamanlarda Kullanıcı’nın kayıt sırasında bildirdiği e-posta adresine e-posta göndererek veya telefon numarasına SMS göndererek yapacaktır.
  • Sözleşme’nin Bütünlüğü: İşbu Sözleşme’nin herhangi bir maddesinin ya da bölümünün yasalar çerçevesinde, yasa koyucu tarafından veya herhangi bir resmi merci veya mahkeme tarafından geçersiz addolunması diğer maddelerin geçerliliğini etkilemez.
  • Uygulanacak Hukuk ve Yetkili Mahkeme: İşbu Sözleşme’den kaynaklanan ihtilafların çözümünde Türk hukuku uygulanacak ve İstanbul (Merkez) Çağlayan Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olacaktır.
  • Vergi ve Kesintiler: Sözleşme’nin imzalanması sebebiyle tahakkuk edecek ve her türlü vergilerin (damga vergisi, resim, harç, noter harcı, pul ve benzeri mali yükümlülükler) tamamı DGPARA tarafından yasal süre içerisinde münferiden ödenecektir.
  • Sözleşme Değişiklikleri: Sözleşme kapsamında DGPARA tarafından yapılmak istenen değişiklikler, Kullanıcı’ya ilgili değişikliğin yürürlüğe girmesinden en az 30 (otuz) gün öncesinde bildirecektir. Bu durumda Kullanıcı’nın Sözleşme’yi herhangi bir ücret ödemeksizin feshetme hakkı saklı olup, belirtilen süre içinde itiraz edilmemesi halinde değişiklik kabul edilmiş sayılacaktır.
  • Ön Bilgilendirme: Kullanıcı, işbu Sözleşme’yi imzalamadan önce Yönetmeliğin 42. maddesi uyarınca İnternet Sitesi’nde yer alan Sözleşme taslağı doğrultusunda bilgilendirilmiş olduğunu beyan, kabul ve taahhüt etmektedir.
  • Delil Sözleşmesi: Kullanıcı, Sözleşme’den doğabilecek ihtilaflarda, DGPARA’nın usulüne uygun olarak tutulmuş defter ve kayıtları ile ve bilgisayar kayıtlarının, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi anlamında muteber, bağlayıcı ve kesin delil teşkil edeceğini, DGPARA’nın yemin teklifinden ber’i kılındığını ve işbu maddenin kesin delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.
  • Devir ve Temlik: Kullanıcı, DGPARA’nın ön yazılı onayı olmadan doğrudan veya dolaylı olarak tamamen veya kısmen Sözleşme’yi ve Sözleşme konusu hak ve yükümlülüklerini başkalarına devir ve temlik edemez, herhangi bir sebeple üçüncü bir kişiyi bu Sözleşme’de ve dolayısıyla ilgili yasal hükümlerde kayıtlı sorumluluklarına, hak ve alacaklarına ortak edemez.
  • Feragat: Taraflar’ın işbu Sözleşme’den doğan haklarından herhangi birisini kullanmaması, kullanamaması veya bunların kullanılmasını ertelemesi, bu haklardan feragat olarak değerlendirilmeyecek ve söz konusu hakların tek başına veya kısmi olarak kullanılması, diğer hakların kullanılmasını engellemeyecektir.
  • Takas ve Mahsup: DGPARA’nın, işbu Sözleşme kapsamında Kullanıcı’dan bir alacağının oluşması halinde, ilgili tutarın Kullanıcı’nın DGPARA’dan olan alacaklarından mahsup etme hakkı veya yetkisi vardır. Kullanıcı, DGPARA’nın kabul etmesi halinde, kendisinin üçüncü şahıslardan olan doğmuş ve/veya doğacak alacağını temlik etmek sureti ile de bu madde kapsamındaki ödemeleri yapacağını kabul eder. Kullanıcı, işbu Sözleşme kapsamındaki hak ve alacaklarının DGPARA’nın alacaklarından takas ve mahsup etme hakkından peşinen feragat ettiğini beyan, kabul ve taahhüt eder.

DGPARA ÖDEME VE ELEKTRONİK PARA KURULUŞU A.Ş.

KULLANICI

 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası

İstiklal Cad. No:10
Hacı Bayram Mah.
Ulus, Altındağ, Ankara
DGpara Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşu A.Ş

No1 Plaza
Eski Buyukdere Cad.
Maslak, Sariyer, Istanbul